Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov a cookies

v zmysle čl. 13 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

OBCHODNÉ MENO: JANEX RS s. r. o.,
SÍDLO: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42525/S
Zastúpená: Jánom Jakabšicom, konateľom spoločnosti

IČO: 54243572
DIČ: 2121605673
IČ DPH: SK2121605673

NÁZOV BANKY: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

E-mail: info@supermix.sk

Telefónne číslo: +421 905 865 200

Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Prevádzka: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Webová stránka: https://supermix.sk/

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom internetového obchodu na stránke https://supermix.sk/ údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko, adresu bydliska, emailovú adresu, telefónne číslo a pod. Tieto údaje identifikujú fyzickú osobu, ktorá si objednáva tovar, alebo ktorá v súvislosti s objednávkou alebo dodaním tovaru komunikuje s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ preto zabezpečuje zvýšenú ochranu týchto údajov o spotrebiteľoch.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je:
i. plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo registrácie užívateľa na stránke internetového obchodu,
ii. plnenie povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.),
iii. obchodná činnosť vymedzená Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

i. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, resp. registrovaný užívateľ internetovej stránky.
Prevádzkovateľ týmto oznamuje užívateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR, bude na základe uzatvorenej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci registrácie užívateľa na portáli a na základe plnenia povinností prevádzkovateľa voči registrovanému užívateľovi internetovej stránky.
ii. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
Prevádzkovateľ týmto oznamuje užívateľovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia GDPR, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností v prípade obchodu s tovarom.

5. Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
Externý účtovník a daňový poradca, poštový prepravca, prepravca tovaru – kuriérske služby, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva resp. spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s užívateľom resp. trvania užívateľského profilu na základe ktorého užívateľ využíva portál. Po zániku užívateľského profilu alebo doručení žiadosti o zrušenie registrácie, prevádzkovateľ vymaže resp. zlikviduje osobné údaje. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)
Dotknutá osoba má právo vidieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.
ii. na opravu osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.
iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
- súhlas bol odvolaný,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.
Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
- splnenie zákonnej povinnosti,
- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä
- počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,
- počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,
- počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.
v. namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
vi. na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.
vii. odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
viii. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán
Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Užívateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@supermix.sk, cez telefónne číslo +421 905 865 200 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

V prípade objednávky a dojednania kúpnej zmluvy a pod., dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť takúto zmluvu, keďže prevádzkovateľ by bez ich poskytnutia nevedel plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

9. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení pri návšteve vzdelávacieho portálu. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na vzdelávacom portáli. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní odborných odporúčaní, rád, vzorov, návodov a pod. (analytické cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane súkromia nájdete TU.
Na portáli môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. YouTube, Facebook a pod. (ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme kontrolu. Patria sem tieto tretie strany:
YouTube
Facebook

Jednotlivé cookies môžu byť uložené v technickom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z technického zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú v technickom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači nájdete priamo pri prehliadaní, pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo odmietnutie cookies. Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo Vašom zariadení uložené. Na základe vyššie uvedených informácií, prevádzkovateľ nie je v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov povinný ani oprávnený žiadať od užívateľa súhlas, keďže osobné údaje prostredníctvom cookies nespracúva a ani na základe nich, nie je možné priamo ani nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Taktiež v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, prevádzkovateľ splnil všetky zákonné povinnosti pre používanie cookies vyššie uvedeného typu.

Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na:
Emailová adresa: info@supermix.sk
Telefónne číslo: +421 905 865 200

V Rimavskej Sobote dňa 1.12.2023

Ján Jakabšic, konateľ