Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, platné od 1.7.2024

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky" alebo „Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je Janex RS, s.r.o., IČO: 54243572, so sídlom Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota, zapísaným v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 42525/S, prevádzka Cukrovarská 2030, Rimavská Sobota (ďalej len "obchodník") a spotrebiteľom (tiež ako „zákazník"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka https://supermix.sk/.

Kontaktné údaje obchodníka:
E-mail: info@supermix.sk
Telefónne číslo: +421 905 865 200
Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Odbor výkonu dozoru
Dolná 179/46
974 01 Banská Bystrica

Tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
E-mail: bb@soi.sk

1.2. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3. Spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného tovaru a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre spotrebiteľa potvrdená na základe otázky spotrebiteľa písomne alebo telefonicky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy spotrebiteľa obchodníkom vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka (ďalej len „objednávka“).

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu sa uskutoční pracovník obchodníka najneskôr v lehote do 1 pracovného dňa po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného spotrebiteľom označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má obchodník povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu spotrebiteľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany obchodníka sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu spotrebiteľa. O tejto nedostupnosti je obchodník povinný informovať spotrebiteľa do 1 pracovného dňa od dátumu zadania objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Údaje vo faktúre nie je možné meniť; okrem prípadu, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke obchodníka spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré sú zverejnené a spotrebiteľ s nimi vysloví súhlas. V prípade, že spotrebiteľ objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, obchodník je oprávnený objednávku spotrebiteľa stornovať. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

2.6. Spotrebiteľ realizuje objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu obchodníka.

2.7. Spotrebiteľ môže stornovať objednávku dokiaľ nie je spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky obchodníkom. Spotrebiteľ môže stornovať objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email obchodníka uvedený v týchto obchodných podmienkach.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej obchodníkom spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c. odovzdať spotrebiteľovi v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúra).

3.2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.

3.3. Obchodník si vyhradzuje právo overiť totožnosť spotrebiteľa alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru spotrebiteľom platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.

4. Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1. Spotrebiteľ je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu i vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa ponukového listu, vystavených vzorov, katalógov, typových listov obchodníka umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

5.2. Objednaný tovar bude distribuovaný do 3 pracovných dní. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je obchodník povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa mailom, prípadne telefonicky.

5.3. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky spotrebiteľa obchodníkom. V prípade, ak spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 2 pracovných dní odo dňa kedy bol spotrebiteľ povinný tovar prevziať, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si spotrebiteľ tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť okrem nákladov na tovar a poštovné aj náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou bankovým prevodom vopred.

5.4. Obchodník je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. V prípade, ak obchodník dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto určené v kúpnej zmluve spotrebiteľom, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve je povinná predložiť obchodníkovi písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti spotrebiteľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí spotrebiteľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto Obchodných podmienok.

5.7. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom je ten oprávnený ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi môže obchodník po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar.

5.8. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania resp. nedistribuovania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto Obchodných podmienok.

5.9. Zásielka obsahuje objednaný tovar a pokyny.

5.10. Spôsoby platieb:
a) dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je taká možnosť) pri odovzdaní tovaru u kuriéra alebo v sídle obchodníka,
b) bankovým prevodom.

5.11. Ceny dopravy kuriérom:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 4,90 EUR s DPH / pri objednávke nad 40 EUR je doprava ZADARMO
ČESKÁ REPUBLIKA: 9,90 EUR s DPH / pri objednávke nad 40 EUR je doprava ZADARMO

Kúpna cena

6.1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka obchodníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky v hotovosti, platobnou kartou (ak je taká možnosť), bankovým prevodom. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke obchodníka sú konečné. Za tovar platí spotrebiteľ cenu, aká je uvedená na internetovej stránke obchodníka v čase vykonania objednávky.

6.2. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi obchodníkovi v dávke po skončení mesiaca.

6.3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Záväzok spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet obchodníka. Za úhradu sa považuje aj platba realizovaná prostredníctvom platobnej brány prevádzkovanej treťou osobou, ktorá je zmluvnou stranou obchodníka.

6.6. Faktúra bude vyhotovená obchodníkom a vložená do balíka, alebo zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa. Spotrebiteľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky.

6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na spotrebiteľa okamihom dodania.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Obchodník zodpovedá za vady tovaru a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u obchodníka podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky.

8.3. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci. Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, vrátane práva odoprieť zaplatiť kúpnu cenu podľa § 621 ods. 2 Občianskeho zákonníka, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania veci resp. do jedného roka od dodania použitej veci.

8.4. Ak obchodník zodpovedá za vadu predanej veci, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

8.6. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.7. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

8.8. Reklamácie vybavuje obchodník v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka na adresu JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho obchodníkovi. Podobu formulára určí obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke obchodníka. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,
ii. doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa obchodníkovi,
iii. doručenie kópie faktúry resp. iného dokladu o potvrdení prevodu vydaného spotrebiteľovi (na oprávnené účely preukázania kúpy u obchodníka).

Reklamovaný tovar doručí spotrebiteľ na adresu JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota, doporučene alebo osobne. Obchodník odporúča spotrebiteľovi zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku obchodník nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodníka na číslo +421 905 865 200, prípadne na e-mail: info@supermix.sk.

8.9. Obchodník je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.10. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu poštovou zásielkou, ktorú obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

8.11. Obchodník alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, resp. vytknutí vady vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu bezodkladne po uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady spotrebiteľom, v ktorej presne označí vady tovaru.

8.12. Obchodník v potvrdení o uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

8.13. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.14. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

8.15. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností podľa bodu 8.14. druhej vety Obchodných podmienok.

8.16. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval.

8.17. Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi alebo osobe podľa § 622 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

8.18. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

8.19. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.

8.20. Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

8.21. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

8.22. Nárok na uplatnenie záruky u obchodníka môže zaniknúť:
i. nepredložením dokladu o zaplatení,
ii. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
iii. uplynutím záručnej doby tovaru,
iv. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
v. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
vi. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
vii. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
viii. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
ix. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
x. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
xi. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
xii. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.23. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak
a) obchodník vec neopravil ani nevymenil,
b) obchodník veci neopravil a ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
c) obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
d) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
f) obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

8.24. Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 8.23. písm. d) a e) Obchodných podmienok sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.

8.25. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

8.26. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 8.23. týchto Obchodných podmienok, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.

8.27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.28. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. Obchodných podmienok vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.29. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Obchodník prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel (viď odkaz na titulnej stránke: Zásady spracúvania osobných údajov).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od obchodníka spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote alebo cene určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým spotrebiteľ cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.2. Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
• tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
• dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
• tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

- zaslaného poštou na adresu Predávajúceho alebo
- preukázateľne odovzdaného Predávajúcemu.

10.3. Spotrebiteľ môže u obchodníka uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu obchodníka JANEX RS s.r.o., IČO: 54243572, so sídlom Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku).

10.4. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v online rozhraní obchodníka.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Spotrebiteľ je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu obchodníka JANEX RS s.r.o., IČO: 54243572, so sídlom Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota . Odporúčame tovar poistiť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník dodal alebo poskytol viacero produktov.

10.7. Účinky odstúpenia od zmluvy sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.

10.8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.

10.9. Odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo s doplnkovou zmluvou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručenia tovaru v zmysle bodu 10.10. týchto Obchodných podmienok. Úhrada bude uskutočnená na číslo účtu uvedenom vo formulári Odstúpenia od zmluvy. Namiesto vrátenia platby si môže spotrebiteľ podľa dohody s obchodníkom vybrať iný tovar. To môže spotrebiteľ využiť aj pri Akciách, pokiaľ nechce prísť o zľavu.

10.10. Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 10.9. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od spotrebiteľa doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi. Platba za zakúpený tovar bude teda obchodníkom uhradená spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

10.11. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.3. týchto Obchodných podmienok a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má obchodník voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. obchodník má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie hodnoty tovaru.

10.12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať obchodníkovi tovar resp. produkt, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.

10.13. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru.

10.14. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10.15. V prípade, že spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.3. a 10.5. týchto Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.9. týchto Obchodných podmienok spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

10.16. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa bodu 10.2., okrem zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
b) dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
d) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
e) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
i) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
j) dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom, tovar zakúpený na verejnej dražbe,
k) tovar zakúpený na verejnej dražbe,
l) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,
m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa alebo ods. 13 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

Alternatívne riešenie sporov

11.1. Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.2. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na obchodníka je: info@supermix.sk.

11.3. Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Odkaz na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

Záverečné ustanovenia

12.1. Obchodník sa spotrebiteľovi zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, na odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok alebo telefonicky.

12.4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 108 /2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Rimavskej Sobote dňa 1.7.2024

Ján Jakabšic, konateľ