VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV PLATNÉ DO 30.6.2024

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre spotrebiteľov") stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom webového obchodu https://supermix.sk/, telefónu, elektronickej pošty, faxu alebo adresného listu.

Predávajúci:

OBCHODNÉ MENO: JANEX RS s. r. o.,
SÍDLO: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42525/S
Zastúpená: Jánom Jakabšicom, konateľom spoločnosti

IČO: 54243572
DIČ: 2121605673
IČ DPH: SK2121605673

NÁZOV BANKY: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

E-mail: info@supermix.sk

Telefónne číslo: +421 905 865 200

Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Prevádzka: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Webová stránka: https://supermix.sk/

(ďalej len „Predávajúci“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Odbor výkonu dozoru
Dolná 179/46
974 01 Banská Bystrica

Tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
E-mail: bb@soi.sk

Článok I.
1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúcim sa v zmysle Obchodných podmienok pre spotrebiteľov rozumie spotrebiteľ.

1.2. Spotrebiteľom je v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné alebo pevné telefónne číslo, alebo e-mailový kontakt.

1.4. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Článok II.
Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na webovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka"). Prijatie objednávky je Predávajúcim potvrdené vzápätí po jej odoslaní, spätným mailom na emailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Za uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje záväzné potvrdenie alebo expedícia objednaného tovaru v lehote do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky.

2.2. Záväzné akceptovanie objednávky a expedíciu tovaru vykoná Predávajúci spravidla v nasledujúci deň po jej prijatí, najneskôr však v lehote do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia objednávky. Pri čerpaní dovolenky, alebo iných nepredvídaných udalostí sa môže lehota adekvátne predĺžiť, o čom bude kupujúci informovaný e-mailom, alebo SMS. Pri vypredaní skladových zásob Predávajúci oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, a dohodne sa s ním na inom spôsobe vybavenia objednávky, ako bol zadaný pri Objednávke. Ak nedôjde k dohode, Predávajúci zašle na e-mail kupujúceho správu, že Objednávku neakceptuje a bola vzhľadom na vypredanie skladových zásob stornovaná.

2.3. Elektronická pošta Predávajúceho, zaslaná na emailovú adresu Kupujúceho po odoslaní jeho objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí objednávky“, „Prijatie objednávky“, „Návrh na zmenu objednávky“ a pod. nemá účinky záväzného akceptovania návrhu t.j. uzavretia kúpnej zmluvy, ale má len informatívny charakter príp. je novým návrhom Predávajúceho. V prípade ak Predávajúci pred uzavretím zmluvy t.j. pred zaslaním záväzného akceptovania návrhu zašle Kupujúcemu návrh na zmenu objednávky, kúpna zmluva v zmysle tohto návrhu môže byť uzavretá len v prípade, ak Kupujúci takto zmenený návrh akceptuje.

2.4. Predaj akciového tovaru sa na internetovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov aj záväznými podmienkami príslušnej akcie (napríklad, že na akciový tovar sa nevzťahujú ďalšie zľavy a pod..).

2.5. Kupujúci má právo stornovať záväzne odoslanú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru. V prípade stornovania objednávky, ktorá bola už vyexpedovaná, alebo ak Kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Článok III.
Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný najmä:
i. po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
ii. zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
iii. doručiť Kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany Kupujúceho za objednaný tovar.

3.3. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. predložením potvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávky a to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu.

Článok IV.
Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci podnikateľ je povinný najmä:
i. uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak je preprava vyúčtovaná,
ii. prevziať objednaný alebo zaplatený tovar,
iii. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok V.
Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci ponúka tovar podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Vzory sú zobrazené v skutočnej podobe.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy, v lehote do 7 pracovných dní prostredníctvom prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho e-mailom, alebo prostredníctvom SMS. Pri čerpaní celofiremnej dovolenky, ktorá je na stránke vyznačená, sa objednávka vybaví do 3 pracovných dní po jej skončení. Cena za doručenie jednej objednávky na dobierku je zobrazovaná na internetovej stránke. Platbu za tovar vykoná Kupujúci v termíne splatnosti na účet Predávajúceho. Pri osobnom odbere prostredníctvom pokladne.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke Kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, Predávajúci má právo uplatňovať si u Kupujúceho zodpovednosť za škodu, ktorá Predávajúcemu konaním Kupujúceho vznikla. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:
- keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo
- keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo
- keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).

5.5. Kupujúci vo vlastnom záujme, za prítomnosti prepravcu, skontroluje obal tovaru a bezprostredne po prevzatí aj samotný tovar. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí Kupujúcim je povinný ihneď pri prevzatí tovaru spísať záznam s prepravcom o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Škodovú udalosť Kupujúci rieši s prepravcom a Predávajúci poskytuje potrebnú súčinnosť. Na základe vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu a záujmu Kupujúceho, Predávajúci môže dodať Kupujúcemu nový rovnaký tovar.

5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok a po poskytnutí primeranej lehoty na opätovné doručenie tovaru, odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.7. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z nasledovných možností: Platba v hotovosti, na dobierku, platbou prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho pred odoslaním objednávky.

5.8. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.9. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy Kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby).

5.10. Ceny dopravy kuriérom:
Slovenská Republika: 4,90 EUR s DPH / pri objednávke nad 40 EUR s DPH doprava ZADARMO
Česká Republika: 9,90 EUR s DPH / pri objednávke nad 40 EUR s DPH doprava ZADARMO

Článok VI.
Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na účet Predávajúceho, hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo v hotovosti, ak tovar prevezme v mieste podnikania Predávajúceho.

6.2. Ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar najneskôr v lehote uvedenej na faktúre, a pri osobnom prevzatí na mieste v hotovosti.

6.4. Akciové ceny sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke Kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na Kupujúceho v čase, keď tento, resp. osoba ním poverená prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom prepravcu.

Článok VIII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis poskytne Kupujúcemu Predávajúci.

8.2. Na vybavovanie reklamácií pre všetky obchodné prípady sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky pre spotrebiteľov a reklamačný poriadok, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho alebo obchodu uzavretého s Kupujúcim telefonicky, emailom. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

8.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení/doručení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom ak bol vydaný alebo s dokladom o kúpe.

8.5. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, alebo písomne. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
ii. doručenie reklamovaného tovaru,
iii. doručenie dokladu o kúpe.

Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

8.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávaný tovar, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

8.7. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8.9. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.10. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim nevzniká najmä:

1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, faktúry, alebo záručného listu a príslušenstva tovaru,
2. uplynutím záručnej doby tovaru,
3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
4. používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,
5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
6. neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
7. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.13. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.14. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.15. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

8.16. Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné

8.17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.18. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.19. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo prislúcha Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.21. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.

8.23. Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a Kupujúci sa domnieva, že chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

8.24. Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, tvar, typ a pod., nie je možná.

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa pravidiel uvedených v dokumente Ochrana údajov a cookies.

Článok X.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Používanie tovaru a jeho následné vrátenie Predávajúcemu nie je možné posudzovať ako odskúšanie. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:

- keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo
- keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo
- keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov); alebo
- keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia).

10.3. Odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom správne vyplneného a podpísaného formulára na odstúpenie od zmluvy

- zaslaného poštou na adresu Predávajúceho alebo
- preukázateľne odovzdaného Predávajúcemu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár s poučením); po uzatvorení zmluvy Predávajúci zašle vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle alebo odovzdá Predávajúcemu správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, minimálne:

- presnú špecifikáciu tovaru,
- dátum objednania,
- meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov,
- adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov,
- podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov.

10.5. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré mu uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručený vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.6. Kupujúci je povinný tovar spolu s príslušenstvom ako návod, záručný list alebo doklad o zaplatení zaslať späť na adresu Predávajúceho, alebo ho fyzicky doručiť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania správne vyplneného a podpísaného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na pošte alebo osobne odovzdaného Predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak tovar posiela Kupujúci poštou, Predávajúci mu odporúča tovar poistiť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

10.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, Predávajúci uhradí Kupujúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, prípadne zabezpečí jeho osobné vyzdvihnutie u Kupujúceho.

10.8. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho náhradu škody. Pokiaľ Kupujúci náhradu škody dobrovoľne neuhradí, Predávajúci je oprávnený podať voči Kupujúcemu žalobu o náhradu takto vzniknutej škody na príslušný súd.

10.9. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

10.10. Ak Kupujúci nesplní niektorú z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné zaplatené platby Kupujúcemu; Predávajúci má v tomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

10.11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

10.12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

- predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
- poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru u výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote alebo cene určenej týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade,
- ak Kupujúci neprevzal tovar od prepravcu, hoci tak mohol urobiť, alebo
- ak Kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu.

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov

11.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

11.2. Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu; tento poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

11.3. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

12.3. Ak Kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku s povinnosťou platby, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V Rimavskej Sobote dňa 1.12.2023

Ján Jakabšic, konateľ

REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÝ DO 30.6.2024

pre spotrebiteľa/spotrebiteľov

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vydáva spoločnosť JANEX RS s.r.o., (ďalšie údaje viď nižšie), ako predajca tovaru tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa/spotrebiteľov. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok a Obchodné podmienky Predávajúceho pre spotrebiteľov. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2023.

Predávajúci:

OBCHODNÉ MENO: JANEX RS s. r. o.,
SÍDLO: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 42525/S
Zastúpená: Jánom Jakabšicom, konateľom spoločnosti

IČO: 54243572
DIČ: 2121605673
IČ DPH: SK2121605673

NÁZOV BANKY: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK39 0900 0000 0051 8562 8904
SWIFT/BIC: GIBASKBX

E-mail: info@supermix.sk

Telefónne číslo: +421 905 865 200

Poštová adresa: Janex RS, s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Prevádzka: Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota

Webová stránka: https://supermix.sk/

(ďalej len „Predávajúci“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Odbor výkonu dozoru
Dolná 179/46
974 01 Banská Bystrica

Tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
E-mail: bb@soi.sk

1. Predmet reklamačného poriadku
Reklamačný poriadok upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou JANEX RS na webovej stránke https://supermix.sk/ alebo prostredníctvom emailu alebo telefonicky, a postup pri reklamácii.

2. Právo kupujúceho na reklamáciu
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t.j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť v odtieni farby v skutočnosti a na zobrazení. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Zákazník má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol vydaný, alebo dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bezodkladne. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

3. Lehoty na uplatnenie reklamácie
Pri spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

4. Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030, 979 01 Rimavská Sobota poštou, elektronickou poštou na e-maile: info@supermix.sk. V prípade, že tovar má v dokumentácii poskytnutej kupujúcemu uvedené servisné stredisko, môže byť reklamácia uplatnená v tomto servisnom stredisku.

5. Uplatnenie reklamácie
Pri uplatnení reklamácie kupujúci na reklamovaný tovar vyplní reklamačný formulár (ak sa na výmene tovaru nedohodne inak, napr. telefonicky alebo mailom), a priloží ho ku reklamovanému tovaru, vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, vrátane záručného listu, ak bol dodaný výrobcom, a tiež doklad o nákupe tovaru. Reklamačný formulár je prílohou tohto Reklamačného poriadku a je možné stiahnuť ho aj TU (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie
ii. doručenie reklamovaného tovaru,
iii. doručenie dokladu o nákupe.

Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví predávajúci kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ (kupujúci) má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže spoločnosť JANEX RS vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a spoločnosť JANEX RS ju zamietne, je spoločnosť JANEX RS povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti JANEX RS za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

6. Vybavenie reklamácie
Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po jej márnom uplynutí vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok alebo si môže u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny.
Ak ide o odstrániteľné vady, kupujúci má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru, avšak iba na tento vymenený tovar. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Pokiaľ nie je oprava veci možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby, ktoré kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby alebo vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká
Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu zaniká:
i.) ak nebol predložený tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, záručného listu, ak bol dodaný výrobcom a dokladu o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
ii.) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
iii.) uplynutím záručnej doby tovaru,
iv.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
v.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na používanie tovaru,
vi.) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
vii.) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
viii.) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
ix.) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
x.) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
xi.) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
xii.) bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu zaniká pri naplnení čo i len jedného bodu.

8. Odstúpenie od zmluvy
Ak reklamácia nebola vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
Zákazník môže v lehote 30 dní odo dňa zakúpenia nepotravinového tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe nepotravinového tovaru a tento tovar vráti v pôvodnom (neporušenom a nepoužitom) stave a originálnom obale, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva.

9. Alternatívne riešenie sporov
Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv, môže požiadať o nápravu. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa kupujúci v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru aj prostredníctvom súdu.

Odkaz na reklamačný formulár

V Rimavskej Sobote dňa 1.12.2023

Ján Jakabšic, konateľ